Een nieuwbouwplan kan geluidbelast zijn door wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, vliegverkeerslawaai of industrielawaai. In sommige gemeenten zijn de geluidbelastingen opvraagbaar; in andere gevallen moeten deze worden berekend op basis van door de overheid of bedrijven te leveren gegevens.

Berekeningen van de geluidbelasting kunnen door ons worden gemaakt.
Voor de geluidbelaste verblijfsruimten en –gebieden wordt de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingskonstrukties (gevels) berekend. De berekening wordt uitgevoerd konform NEN 5077 en met behulp van publikatie 112 van het Ministerie van VROM: ‘Herziening rekenmethode geluidwering gevels’. Bij overschrijding van het toegestane binnengeluidnivo worden voorzieningen ter verbetereing van de geluidwering bepaald.
Bij een bestemmingsplanwijziging en een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wordt het onderzoek geluidwering gevels gekombineerd met een aanvraag voor hogere waarde. Een en ander wordt uitgevoerd in overleg met de betreffende gemeente.

 

e-max.it, posizionamento sui motori