Voor de bouwaanvraag moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit. In de huidige bouwpraktijk worden veelal twee systemen toegepast. Ventilatie met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer enerzijds en gebalanceerde ventilatie anderzijds.
Ons ventilatie-advies is geen kompleet installatietechnisch ontwerp, maar een berekening en advies op hoofdpunten, zoals gevraagd als onderdeel bij de bouwaanvraag.
Bij gebouwen met natuurlijke toevoer, wordt in overleg met de architekt en/of de opdrachgever een principekeuze gemaakt voor het merk en type en de plaatsingswijze van de ventilatietoevoerroosters of, indien nodig in verband met een geluidbelasting, suskasten. In de ventilatiebalans en de stoomschema’s worden de definitieve en in verband met de eisen noodzakelijke roosters/suskasten gegeven. Verder zijn de benodigde afvoerpunten en de daarbij behorende luchtdebieten gegeven.
Bij gebalanceerde ventilatie wordt per ruimte aangegeven welke de minimale toe- en afvoerdebieten moeten zijn. Dit dient in de bouwfase door de installatie-adviseur of deskundig installateur te worden uitgewerkt in een installatietechnisch ontwerp.
Ventilatieberekeningen worden zowel voor de woningbouw als voor de utiliteitsbouw gemaakt.

 

e-max.it, posizionamento sui motori