Naast berekeningen op het gebied van wegverkeerslawaai zoals aangegeven in de paragraaf 'lawaaibestrijding', wordt onderzoek gedaan naar brongeluid bij wegverkeerslawaai. Dit gebeurt meestal om de akoestische eigenschappen van wegdekken in relatie tot het wegverkeer vast te stellen. Hiervoor staan twee methoden ter beschikking, die naast en met elkaar gebruikt worden.

Bij de SPB-methode (Statistical Pass By) worden metingen uitgevoerd van de geluidimmissies die nabij de weg ontstaan ten gevolge van passerend wegverkeer. In de methode zijn diverse voorwaarden ingebouwd om zo nauwkeurig mogelijke resultaten te krijgen van de geluidemissie van motorvoertuigen op het betreffende wegdek. Zo worden eisen gesteld aan de gebruikte apparatuur, maar ook aan de te meten voertuigaantallen om een zo goed mogelijke benadering van de geluidemissies van standaard voertuigpassages te krijgen. Omdat deze methode op slechts een of enkele plaatsen langs dezelfde weg wordt uitgevoerd, hebben de resultaten slechts betrekking op zeer kleine delen van de gehele weglengte en is het ongewis hoe de andere wegdelen zich in akoestische zin gedragen.

SPB opstellingkopie

Daarom is er naast de SPB-methode de CPX-methode (Close Proximity Method), waarbij met behulp van een speciaal meetvoertuig de geluidproduktie van gestandaardiseerde banden op het betreffende wegdek worden gemeten in een kontinumeting over grote tot zeer grote weglengten. Wij voeren deze metingen uit met een zelf ontwikkeld meetvoertuig, de CPX-trailer. Zie ook het hoofdstuk 'CPX-trailer' (onder 'ambachtelijke techniek').

rgm-rijdend-1

 

{loadnavigation}

 

Temperatuur, relatieve vochtigheid en zuiverheid van de binnenlucht zijn in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het binnenklimaat in ‘bewoonde gebouwen’ zoals woningen, scholen en werkomgevingen. Bij bouwfysisch advies van konstruktiedetaillering en materiaalgebruik in nieuwbouwsituaties wordt gebruik gemaakt bouwfysische en bouwkundige grondbeginselen en van de ervaring die gedurende meerdere decennia is opgedaan in het onderzoek van vochtproblemen in bestaande situaties. Deze adviezen worden ondersteund door berekeningen van warmte- en vochttransporten en onder andere koudebrugberekeningen. Met een koudebrugberekening wordt de temperatuurverdeling van een konstruktiedetail onder winterse omstandigheden berekend. Van deze of te wijzigen uitwendige scheidingskonstrukties worden temperatuur- en dampspanningsberekeningen gemaakt om te bekijken of er gevaar bestaat voor het ontstaan van inwendige kondensatie of oppervlakkondensatie.
Onderstaande figuur links toont een doorsnede door een konstruktie en de figuur rechts toont de temperatuurlijnen in de koudebrugberekening.

 

 

    nieuwbouw_groot_001          nieuwbouw-berekening

 

Het vaststellen van de ventilatietechnische eisen in woon- en verblijfsruimten in nieuwbouw behoort ook tot onze werkzaamheden. Ontwerp van technische installaties wordt door derden gedaan.

 

{loadnavigation}

 

 

 

 

 

De warmte- en vochthuishouding in gebouwen kan op twee manieren worden benaderd: in nieuwbouwsituaties, waarbij een goed binnenklimaat en bouwfysisch verantwoorde gebouwkonstrukties worden gerealiseerd, of in bestaande situaties, waarbij sprake is van schade door een ongezond binnenklimaat of ondeugdelijke gebouwkonstrukties.

{loadnavigation} 

Vochtproblemen uiten zich vaak in zichtbare vochtplekken op de binnenzijde van de gevels of binnenwanden. Uiteindelijk ontstaan op deze plaatsen vaak schimmels. Het wonen en werken in ruimten met vocht en schimmelplekken heeft een schadelijk effekt op de gezondheid. In die gevallen is het nodig de oorzaak te onderzoeken en het probleem te verhelpen.

Bij onderzoek naar de oorzaak van vochtproblemen in gebouwkonstrukties wordt in eerste instantie een analyse gemaakt op basis van de zichtbare schade, de geschiedenis van het gebouw en het ontstaan van het probleem.
Metingen van de mogelijk van invloed zijnde grootheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en materiaalvochtigheid, geven vervolgens vaak meer inzicht.

Tot zover is het onderzoek nog non-destruktief, maar het kan desondanks al voldoende informatie geven over de oorzaak en de mogelijke oplossing van het probleem. In veel gevallen is echter nader onderzoek nodig, zoals endoskopisch onderzoek in holle delen van een konstruktie of monstername voor bepaling van het vochtgehalte.

Bij endoskopisch onderzoek wordt een 12 mm dik gat geboord in de konstruktie, zodat met de endoskoop in de spouw of holte kan worden gekeken. Bij monstername worden kleine gaten in de konstruktie geboord en wordt het boorgruis (monster) opgevangen voor onderzoek.

Vooral in bij de huidige bouwwijze met volledig geisoleerde gevels zonder holten, kan endoskopisch onderzoek niet altijd de gewenste informatie over de konstruktie-opbouw leveren en is destruktief onderzoek noodzakelijk.

 

{loadnavigation}

Voor de bouwaanvraag moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan de ventilatie-eisen in het Bouwbesluit. In de huidige bouwpraktijk worden veelal twee systemen toegepast. Ventilatie met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer enerzijds en gebalanceerde ventilatie anderzijds.
Ons ventilatie-advies is geen kompleet installatietechnisch ontwerp, maar een berekening en advies op hoofdpunten, zoals gevraagd als onderdeel bij de bouwaanvraag.
Bij gebouwen met natuurlijke toevoer, wordt in overleg met de architekt en/of de opdrachgever een principekeuze gemaakt voor het merk en type en de plaatsingswijze van de ventilatietoevoerroosters of, indien nodig in verband met een geluidbelasting, suskasten. In de ventilatiebalans en de stoomschema’s worden de definitieve en in verband met de eisen noodzakelijke roosters/suskasten gegeven. Verder zijn de benodigde afvoerpunten en de daarbij behorende luchtdebieten gegeven.
Bij gebalanceerde ventilatie wordt per ruimte aangegeven welke de minimale toe- en afvoerdebieten moeten zijn. Dit dient in de bouwfase door de installatie-adviseur of deskundig installateur te worden uitgewerkt in een installatietechnisch ontwerp.
Ventilatieberekeningen worden zowel voor de woningbouw als voor de utiliteitsbouw gemaakt.

 

{loadnavigation}

 

Subcategorieën