Akoestiek in woon- en verblijfsruimten is van grote invloed op het welbehagen binnen deze ruimten. Dit kan zijn de akoestische aankleding van een ruimte in relatie tot de spraakverstaanbaarheid of muziekweergave, maar ook de geluidwering (geluidisolatie) van de scheidingskonstrukties ten opzichte van de omgeving; zowel gebaseerd op de door de overheid gestelde minimale eisen als op hogere eisen uit oogpunt van welbehagen.
Onderzoek en advies op deze gebieden wordt gedaan aan de hand van berekeningen en, bij bestaande situaties, ook aan de hand van metingen. Het betreft ruimte-akoestiek, interne geluidwering met betrekking tot luchtgeluid en kontaktgeluid en geluidwering van de uitwendige scheidingskonstrukties in relatie tot wegverkeerslawaai en andere externe geluidbronnen. Ook kontrolemetingen op deze onderdelen na uitvoering van het bouw- of verbouwingsplan worden door ons gedaan; zowel in opdracht van de bouwer als in opdracht van de kontrolerende overheid.

e-max.it, posizionamento sui motori